REGULAMIN ZAJĘĆ

 • 1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniami.
 • 2. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.
 • 3. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania czystości i sprzątania po swoim psie.
 • 4. Na teren placu szkoleniowego Uczestnicy z psami wchodzą za zgodą instruktora. Pies na teren obiektu wprowadzany jest na smyczy, z dala od pozostałych psów i tak samo go opuszcza.
 • 5. Psy kontrolowane są przez swoich właścicieli i instruktora, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Art.431 §1 Kodeksu Cywilnego) i jest zobowiązany do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 • 6. Uczestnicy zajmują się wyłącznie swoimi psami. Poza sytuacjami wskazanymi przez instruktora, wszystkie pozostałe psy powinny być ignorowane przez Uczestnika.
 • 7. Uczestnik zobowiązany jest do bycia przygotowanym do zajęć, to znaczy do posiadania niezbędnego wyposażenia (zgodnie z listą którą uczestnik otrzymał po spotkaniu organizacyjnym) i odrobienia zadanej pracy domowej – praca z psem między zajęciami.
 • 8. Uczestnik szkolenia odpowiada za przyprowadzone osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 • 9. Zmiana Uczestnika jest możliwa tylko za wiedzą i zgodą Instruktora i tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • 10. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na zajęcia, z uwzględnieniem min. 10 minutowego spaceru z psem (dodatkowe załatwienie potrzeb fizjologicznych i relaks przed ćwiczeniami) przed wejściem na plac treningowy. Psy które źle znoszą podróż samochodem powinny przyjechać odpowiednio wcześniej, gdyż mogą potrzebować dłuższego spaceru by odreagować stres.
 • 11. Przewodnik psa, to osoba aktywnie uczestnicząca w szkoleniu powyżej 18 roku życia, a także dzieci powyżej 12 roku życia pod warunkiem obecności rodzica lub opiekuna na zajęciach, lub za pisemną zgodną rodzica lub opiekuna. Dla dzieci i młodzieży przewidziane są zajęcia indywidualne.
 • 12. Gdyby doszło do psiej konfrontacji żaden z Uczestników nie rozdziela psów – interwencja następuje wyłącznie ze strony Instruktora.
 • 13. Uczestnik kursu zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem drogą telefoniczną. Może odrobić maksymalnie 2 spotkania po uzgodnieniu terminu z trenerem, może kontynuować kurs w swojej grupie jedynie po odrobieniu zajęć. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zajęć skutkuje brakiem możliwości ich odrobienia.
 • 14. W przypadku choroby Uczestnika lub psa duet opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji i ma możliwość odrobienia zajęć zgodnie z planem ustalonym z instruktorem (zajęcia są usprawiedliwione, o ile szkoła została o tym powiadomiona przed rozpoczęciem zajęć).
 • 15. W zajęciach nie mogą uczestniczyć suki ciężarne oraz w ciecze na okres 3 – 4 tygodni. Zajęcia będą możliwe do odrobienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z instruktorem. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie instruktora na minimum 24h przed zajęciami.
 • 16. Wykupiony karnet na kurs jest ważny przez 3 miesiące od daty wpłaty za zajęcia.
 • 17. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • 18. Psy dorosłe z zaburzeniami zachowania przyjmowane są na szkolenie grupowe tylko po konsultacji indywidualnej z instruktorem i za jego zgodą.
 • 19. W przypadku wyjątkowo złych warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników kursu.
 • 20. Personel szkoły zapewnia wodę dla psów oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 • 21. W trakcie szkolenia nie stosujemy awersyjnych metod szkoleniowych. Psy nie mogą być prowadzone na kolczatkach bądź obrożach zaciskowych, w obrożach elektrycznych, być zastraszane, szarpane lub w przypadku stosowania wyżej wymienionych metod Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika z zajęć.